برنامه های پیشنهادی راهبرد محور

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.واحد *قالب برنامه پیشنهادی *برنامه جلسه محوراردو خوابگاهیبازدیدرسانه [...]
در صورتی که این برنامه در چندین تاریخ برگزار خواهد شد،لطفا اولین تاریخ برنامه درج گردد.