برگزاری مراسم تعزیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی+تصاویر

برگزاری مراسم تعزیه و شبیه خوانی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی+تصاویر

برگزاری مراسم تعزیه و شبیه خوانی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی+تصاویر