به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمی کنیم

علم و پژوهش: به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم:     یکی از بزرگترین جنایتهائی که […]

علم و پژوهش:

به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم:

 

 

یکی از بزرگترین جنایتهائی که به بشریت شد، این بود که در انقلاب صنعتی در دنیا در این دو سه قرن،

علم وسیله‌ای شد برای زورگوئی.

انگلیسها که جزو پیشروان انقلاب صنعتی بودند، از این امکانِ خودشان استفاده کردند

برای راه افتادن در اطراف دنیا و به زنجیر کشیدن ملتها.

شما میدانید در دوران حاکمیت انگلیسها در شبه‌قاره، در این صحنه‌ی بزرگ و ثروتمند چه گذشت؟

فقط هم شبه‌قاره نبوده؛ تمام منطقه‌ی شرق آسیا سالهای متمادی – بیش از یک قرن – زیر چکمه‌ی اینها بوده

و با “ابزار علم” که اینها داشتند، بر مردم مسلط شدند؛ مردم به جان آمدند، چه انسانهائی نابود شدند،

چه آرزوهائی نابود شد، چه ملتهائی عقب افتادند، چه کشورهائی خراب شدند.

 

اینها از ابزار علم یک چنین استفاده‌ای کردند. این بزرگترین خیانت به “علم” است؛

همچنان که بزرگترین خیانت به بشریت است. اینها میخواهند این انحصار شکسته نشود.

هر ملتی که بتواند با استقلال – نه زیر بلیط آنها و با مجوز آنها و در اختیار آنها و در مشت آنها – روی پای خود بایستد،

یک ضربه به این انحصار زده؛ و این کار امروز خوشبختانه در ایران راه افتاده.

 

باید با جدیتِ تمام این رشته‌ی مهم و این کار اساسی و بزرگ را پیگیری کنید، دنبال کنید.

به خدا توکل کنید و خدای متعال هم به شما کمک خواهد کرد.

بشنوید: