فرم ثبت نام در ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

توضیحات جهت ثبت نام

توضیحات زمان و محل ضیافت اندیشه