فرم ثبت نام در ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    توضیحات جهت ثبت نام

    توضیحات زمان و محل ضیافت اندیشه

    ضبط پیام صوتی

    زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است