روزنامه دیواری (۱) سوپر قهرمان های پفکی و اغتشاشات نارنجکی

روزنامه دیواری (۱) سوپر قهرمان های پفکی و اغتشاشات نارنجکی   آیا می دانید شباهت ها و تفاوت های یک […]

روزنامه دیواری (۱)

سوپر قهرمان های پفکی و اغتشاشات نارنجکی

 

آیا می دانید شباهت ها و تفاوت های یک “انقلاب واقعی” و

“اغتشاشات نارنجکی” برساخته از “سرویس های امنیتی” چیست؟

آیا تا کنون “سوپر قهرمان” های “پفکی” را از نزدیک دیده اید؟

آیا می‌دانید در “اغتشاشات” چه نقشی به آنها داده می شود ؟