زوال اسرائیل قسمت دوم: آتش مولوخ

زوال اسرائیل قسمت دوم: آتش مولوخ #نژادپرستی، #خشونت بی سابقه به همراه جنایت ، #دروغ پردازی و #تحریف_تاریخ. اینها همگی از مشخصات بارز #رژیم صهیونیستی است […]

زوال اسرائیل

قسمت دوم: آتش مولوخ

#نژادپرستی، #خشونت بی سابقه به همراه جنایت ، #دروغ پردازی و #تحریف_تاریخ.

اینها همگی از مشخصات بارز #رژیم صهیونیستی است .

تاریخ همیشه #تکرار می شود،بنابراین می شود آینده را از طریق تجربیات تاریخی پیش بینی نمود.

تاریخ به ما نشان می دهد که نژادپرستی ،خشونت و تحریف همواره به نابودیی گراییده است.

بودند رژیم ها و قدرتهایی که شکوه و عظمتشان زبان زد جهانیان بود اما در نهایت به جهت داشتن ویژگی های مذکور ،محکوم به نابودی شدند.

پس شک نکنید ،اسرائیل رو به زوال است!