“زوال اسرائیل” قسمت چهارم: “تحریف دیبوک”

زوال اسرائیل

قسمت چهارم: تحریف دیبوک

 نژادپرستی،  خشونت بی سابقه به همراه جنایت ، دروغ پردازی و تحریف تاریخ.

اینها همگی از مشخصات بارز  رژیم صهیونیستی است .

تاریخ همیشه  تکرار می شود،بنابراین می شود آینده را از طریق تجربیات تاریخی پیش بینی نمود.

تاریخ به ما نشان می دهد که نژادپرستی ،خشونت و تحریف همواره به نابودیی گراییده است.

بودند رژیم ها و قدرتهایی که شکوه و عظمتشان زبان زد جهانیان بود اما در نهایت به جهت داشتن ویژگی

های مذکور ،محکوم به نابودی شدند.

پس شک نکنید ،اسرائیل رو به زوال است!