موشن پوستر| ایران قوی با قهرمانان سلامت

موشن پوستر| ایران قوی با قهرمانان سلامت هم زمان با مبارزه پزشکان و پرستاران در خط مقدم مقابله با ویروس […]

موشن پوستر| ایران قوی با قهرمانان سلامت

هم زمان با مبارزه پزشکان و پرستاران در خط مقدم مقابله با ویروس منحوس کرونا، موسسه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای معیار پوستر و موشن پوستر
« ایران قوی با قهرمانان سلامت» را منتشر می‌کند.