پوستر به مناسبت روز مباهله

  پوستر به مناسبت روز مباهله تهیه شده در موسسه فرهنگی هنری و رسانه ای معیار  

 

پوستر به مناسبت روز مباهله تهیه شده در موسسه فرهنگی هنری و رسانه ای معیار