پوستر دانشمند شهید محسن فخری زاده

پوستر شهید فخری زاده