گزارش تصویری تجمع عزاداران حسینی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    گزارش تصویری تجمع عزاداران حسینی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

گزارش تصویری تجمع عزاداران حسینی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی