گزارش تصویری کارگاه اندیشه سیاسی سطح۴ اردیبهشت ۹۸

گزارش تصویری هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارگاه اندیشه سیاسی سطح۴ اردیبهشت ۹۸

گزارش تصویری هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه اندیشه سیاسی سطح۴ اردیبهشت ۹۸