ارتش سوکوبوس

زوال اسرائیل قسمت اول: ارتش سوکوبوس / مشخصات بارز رژیم صهیونیستی
video ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ بدون نظر
زوال اسرائیل قسمت اول: ارتش سوکوبوس  نژادپرستی، خشونت بی سابقه به همراه جنایت ، دروغ پردازی و تحریف تاریخ اینها همگی از مشخصات بارز رژیمصهیونیستی است . تاریخ همیشه تکرار می شود،بنابراین می شود آینده را از طریق تجربیات تاریخی پیش بینی نمود. تاریخ به ما نشان می دهد که نژادپرستی ،خشونت و ...
ادامه مطلب