رژیم صهیونیستی

زوال اسرائیل قسمت اول: ارتش سوکوبوس / مشخصات بارز رژیم صهیونیستی
video ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ بدون نظر
زوال اسرائیل قسمت اول: ارتش سوکوبوس  نژادپرستی، خشونت بی سابقه به همراه جنایت ، دروغ پردازی و تحریف تاریخ اینها همگی از مشخصات بارز رژیمصهیونیستی است . تاریخ همیشه تکرار می شود،بنابراین می شود آینده را از طریق تجربیات تاریخی پیش بینی نمود. تاریخ به ما نشان می دهد که نژادپرستی ،خشونت و ...
ادامه مطلب
“زوال اسرائیل” قسمت چهارم: “تحریف دیبوک”
video ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ بدون نظر
زوال اسرائیل قسمت چهارم: تحریف دیبوک  نژادپرستی،  خشونت بی سابقه به همراه جنایت ، دروغ پردازی و تحریف تاریخ. اینها همگی از مشخصات بارز  رژیم صهیونیستی است . تاریخ همیشه  تکرار می شود،بنابراین می شود آینده را از طریق تجربیات تاریخی پیش بینی نمود. تاریخ به ما نشان می دهد که نژادپرستی ...
ادامه مطلب
زوال اسرائیل قسمت سوم: خشونت لویاتان
video ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ بدون نظر
زوال اسرائیل    قسمت سوم: خشونت لویاتان #نژادپرستی، #خشونت بی سابقه به همراه جنایت ، #دروغ پردازی و #تحریف_تاریخ. اینها همگی از مشخصات بارز #رژیم صهیونیستی است . تاریخ همیشه #تکرار می شود،بنابراین می شود آینده را از طریق تجربیات تاریخی پیش بینی نمود. تاریخ به ما نشان می دهد که نژادپرستی ،خشونت و تحریف همواره به ...
ادامه مطلب
زوال اسرائیل قسمت دوم: آتش مولوخ
video ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ بدون نظر
زوال اسرائیل قسمت دوم: آتش مولوخ #نژادپرستی، #خشونت بی سابقه به همراه جنایت ، #دروغ پردازی و #تحریف_تاریخ. اینها همگی از مشخصات بارز #رژیم صهیونیستی است . تاریخ همیشه #تکرار می شود،بنابراین می شود آینده را از طریق تجربیات تاریخی پیش بینی نمود. تاریخ به ما نشان می دهد که نژادپرستی ،خشونت و تحریف همواره به نابودیی ...
ادامه مطلب
توهّم توطئه یک توطئه
video ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ بدون نظر
۱.همه چیز علیه ما بود میگویند «آقا، شما دچار توهّمید؛ توهّم توطئه».   وقتی ما میگوییم دشمن داریم، میگویند «آقا، شما دچار توهّمید؛ توهّم توطئه». خود این مطرح کردن توهّم توطئه، به‌نظر ما یک توطئه است؛ برای اینکه حسّاسیّتها را کم کنند
ادامه مطلب